Vad vi gör/What we do

SKA-sektionen är Samhälls- och kulturanalysstudenternas intresseorganisation.

Det är en ideell förening som bygger på studenternas frivilliga medlemskap. I utbyte mot medlemsavgiften ser SKA-sektionen till att bevaka studenternas intressen, erbjuda socialt och intellektuellt stimulerande aktiviteter, marknadsföra programmet, med mera. SKA-sektionen fungerar också som studenternas länk till lärarkåren och övriga universitetet.

SKA-sektionen jobbar främst genom sin styrelse, som består av förtroendevalda ur olika årskurser. Styrelsemedlemmarna arbetar med olika frågor och försöker att tillgodose studenternas intressen inom de olika områdena. Alla studenter som är medlemmar i SKA-sektionen har rätt att kandidera till styrelsen, och har rösträtt och motionsrätt till alla sektionens möten.

Sektionsstyrelsen har möten varannan vecka för att hela tiden hålla varandra uppdaterade och kontinuerligt stämma av vad som hänt och vad som är på gång. Vill du ta upp en fråga eller undrar du över något? Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen!

Besök gärna vår facebooksida – Klicka här!

Har du åsikter om själva miljön i universitetes lokaler? Kontakta vårt arbetsmiljöombud: amo.skasektionen.liu@gmail.com

Har du synpunkter om själva utbildningen? Kontakta då vår utbildningsbevakare: ub.skasektionen@gmail.com

Du kan även kontakta oss via skasektionenliu@gmail.com eller skicka ett meddelanden här så svarar vi så fort vi kan!

 

The SKA Union is a council of students who acts in the interest of SKA students. The SKA union is a non-profit organisation based around volunteer membership. In exchange for a membership fee the SKA union monitors the interest of the students, offers them a variety of socially and intellectually stimulating activities as well as marketing the program.Additionally it serves as the link between the students and the teachers as well as the rest of the university.

 

The SKA Union primarily functions through its council, which consists of elected representatives from different grades. The council members works with a variety of issues and attempts to cater to the interest of the students in these issues. Members of the SKA union has the right to candidate for a position on the SKA council as well as voting and submitting motions in the membership meetings, which are usually held once per semester.

 

The SKA union holds a biweekly meeting to continuously keep its council members updated on recent events and happenings pertaining to the program. Have you got any questions or concerns? You’re always welcome to contact any of the council members.

 

Feel free to visit our Facebook page – Click here!

Got environmental concerns about the university buildings? Contact our safety representatives: amo.skasektionen.liu@gmail.com

Got concerns about the actual education? Contact our education representative: ub.skasektionen@gmail.com Additionally you can contact us via skasektionenliu@gmail.com or send a message here and we’ll get back to you as soon as we can!

Med vänliga hälsningar/

Kind regards/

StuFF

Leave a Reply