Bli medlem/Become a member

Vill du ..

 • Ha rösträtt i SKA-sektionen och StuFF?
 • Ha rätt att lägga fram motioner?
 • Ha möjlighet att kandidera till att sitta i SKA-sektionens styrelse?
 • Engagera dig i SKAndal, SKAnsen eller Spotlight?
 • Ha möjlighet att vara med och påverka under studietiden?
 • Bidra till ett levande studentliv?
 • Få ta del av massor rabatter?

Se då till att bli medlem i SKA-sektionen och StuFF! 

SKA-sektionen är sedan januari 2017 avgiftsfri vilket betyder att du enbart betalar medlemsavgift till studentkåren StuFF, det kostar alltså 200kr/år eller 150kr/termin att vara medlem i både StuFF och SKA-sektionen. För nya studenter kostar det enbart 100kr/år eller 50kr/termin. Bra, eller hur? Bli medlem här!

 

Vad innebär det att vara medlem?

Som medlem har du både rättigheter och skyldigheter. Men var lugn, det är inte så farligt som det låter.

Dina rättigheter är många. Framför allt har du rätt att kräva att sektionen tar sitt ansvar och arbetar för studenternas intressen. Du har rätt att rösta på sektionens möten, och du får kandidera till vilken post som helst i styrelsen, eller engagera dig i något av våra utskott!

Du har också så kallad motionsrätt, vilket innebär att du har rätt att komma med förslag på saker som du vill att sektionen ska jobba med. Du kan lämna dina förslag antingen i form av frågor eller tips direkt till oss i styrelsen, eller genom att skriva ner dem och lämna dem (som en så kallad motion) till något av våra stor- eller årsmöten. Naturligtvis får du motionera anonymt om du vill.

Men som medlem har du faktiskt också skyldigheter. Din främsta skyldighet är att själv bevaka dina intressen! Du har rätt att ifrågasätta oss när du tycker att vi gör något fel och du rätt att se att vi sköter oss på ett bra sätt.

Det är på grund av detta som vi vill se fler medlemmar på våra stormöten och årsmöten! Fler medlemmar betyder fler ögon och öron som kan granska vårt arbete. Vi behöver våra medlemmars deltagande för att styrka vår legitimitet som en demokratisk förening. Utnyttja därför din röst- och motionsrätt!

Välkommen som medlem i SKA-sektionen och StuFF!

 

Do you want to…

 • Vote in the SKA union as well as the student union (StuFF)?
 • Have the right to propose motions?
 • Have the opportunity to candidate and sit in the SKA council?
 • Dedicate yourself to SKAndal, SKAnsen or Spotlight?
 • Contribute to a vivid student life?
 • Take part in discounts and special deals?

 

Then make sure to sign up for membership in the SKA union as well as the student union (StuFF)!

The SKA union is membership free since January 2017, which means the student union membership fee of 200 SEK/year or 150 SEK/semester is the only fee required to join the SKA union. And new students only pay 100 SEK/year or 50 SEK/semester. Pretty cool, right? Become a member here!

 

What does it mean to be a member?

As a member you have both rights and obligations, be calm though; it’s not as bad as it sounds.

Your rights are many. Above all is the the right to demand that the SKA union takes responsibility and works in the interest of the students. You also have the right to vote at meetings, candidate for a position on the council as well as dedicate yourself to one of our Committees. Additionally you hold what’s called “the right to motion”, meaning you have the right to petition the union with proposals for the council to work on. You can leave us your proposals or questions either directly through a council member or by writing it down (a so called motion) and bring it to the once per semester membership meeting. Naturally all proposals may be anonymous if you so wish.

However, as a member there are of course certain obligations too. Your main obligation is to protect your own interests! You have the right to question the council’s work and make sure they are doing a good job of representing you. It is because of these reasons we’d like more of our members to partake in membership meetings! More members means more eyes and ears to monitor our work. We need bigger membership participation to strengthen our legitimacy as a democratic institution. So make sure to use your right to vote as well as your right to propose motions.

Welcome into the SKA union and student union (StuFF)!

 

StuFF15310560_10154820599749577_2051468356_n

Leave a Reply